Potrzebujesz szybkiej wyceny?

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SHELMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, przy ul. Gazowej 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000891518, NIP: 8681980675 w dalszej części Polityki Prywatności określana Spółką lub Administratorem.

  spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem w sprawie ochrony oraz przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem:
– poczty e-mail
– telefonicznie
– korespondencyjnie

  podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę może być:
– wyrażona dobrowolnie przez Pana/Panią zgoda na ich przetwarzanie
– konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez Pana/Panią umowy lub współpracy ze Spółką lub też podjęcia działań przed jej zawarciem
– wymogi ustawowe, wynikające z wiążących Spółkę przepisów prawa
– konieczność ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki
– udzielone Spółce zgody marketingowe

  będziemy przetwarzali Pana/ Pani dane osobowe m.in.:
– w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy lub nawiązania współpracy a także w celu wykonania umowy lub współpracy
– w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem strony internetowej Spółki (www.shelmo.pl)
– w celu obsługi reklamacji,
– w celach spełnienia przez Spółkę obowiązków wymaganych przez przepisy prawa
– w prawnie uzasadnionym interesie Spółki
– w celach marketingowych i informacyjnych
– w celu prowadzenia procedury rekrutacyjnej

  ma Pan/Pani prawo żądać od Spółki dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po poinformowaniu o tym fakcie Spółkę lub osobę przez Spółkę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, osobiście w siedzibie Spółki lub drogą emaliową na adres: biuro@shelmo.pl

  podając dane oświadcza Pan/Pani, że podane przez dane osobowe są Pana/Pani własnymi danymi.

  odbiorcą danych osobowych jest Spółka, osoby legitymujące się upoważnieniem od Spółki do przetwarzania danych osobowych oraz osoby, z którymi Spółka zawarła umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy i/lub okres obowiązywania umowy ze Spółką, a także przez okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy/współpracy i/lub czynów niedozwolonych, a nadto przez okres wymagany przepisami prawa, które nakładają określone obowiązki na Spółkę, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych; jak również do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  w oparciu o dane osobowe Klienta Administrator nie będzie podejmował wobec niego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.