Potrzebujesz szybkiej wyceny?

Regulamin strony

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze strony internetowej: shelmo.pl (zwaną dalej „Stroną internetową”).
 2. Właścicielem oraz administratorem Strony internetowej jest Shelmo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Gazowa 10, 32-700 Bochnia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000891518, NIP 8681980675 adres e-mail: biuro@shelmo.pl nr tel.: 539 691 704 (zwaną dalej „Spółką”).
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które korzystają ze Strony Internetowej (zwanymi dalej wspólnie bądź z osobna „Użytkownikiem”).
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, przy czym rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§2
Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Strony internetowej

 1. Spółka wykorzystuje Stronę internetową w celu udostępnienia Użytkownikom informacji na temat rodzaju i formy świadczonych usług przez Spółkę, jak również w celu umożliwienia nawiązania ze Spółką kontaktu.
 2. Wszelkie dane i informacje publikowane na stronie internetowej mają charakter informacyjny.
 3. Nie jest możliwe zawarcie umowy za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Opisy produktów i usług, które opublikowano na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 5. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i audiowizualne zamieszczone na stronie internetowej objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie.

§3
Warunki techniczne korzystania ze Strony internetowej

 1. Aby prawidłowego korzystać ze Strony internetowej Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet.
 2. Korzystanie ze Strony internetowej może być uzależnione od zaakceptowania Plików Cookies, rodzaju i właściwości technicznych urządzeniaaz poprawnie zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki WWW.

§4
Pliki „cookies”

 1. Spółka wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, który polega na zbieraniu danych informatycznych, w szczególności informacji tekstowych, które są wysyłane przez serwer www, a następnie zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika korzystającego ze Strony internetowej. Strona internetowa wykorzystuje następujące Pliki Cookies:

  – sesyjne (są usuwane po zamknięciu przeglądarki)

  – trwałe (zapisywane na urządzeniu Użytkownika i nie są automatycznie usuwane, np. zmiana rozmiaru czcionki przez użytkownika)

 2. Wykorzystywanie mechanizmu plików „cookies” ma na celu:

  – rozpoznanie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu dostosowania zawartości Strony internetowej do urządzenia, uwzględniając preferencje Użytkownika,

  – gromadzenie danych statystycznych o zachowaniu Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej.

 3. Pliki „cookies” będą wykorzystywane do:

  – usprawnienia technicznych aspektów korzystania ze Strony internetowej, zapamiętywania ustawień Strony internetowej wprowadzonych przez Użytkownika (np. rozmiar czcionki, język)

  – zbieraniu anonimowych danych o Użytkowniku oraz tworzeniu zestawień statystycznych Użytkowników, w tym: o ich lokalizacji, aktywności w serwisie (np. czasie spędzonym na przeglądaniu witryny, odwiedzonych podstronach)

 4. Jakiekolwiek blokowanie „plików cookies” może utrudnić a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej.
 5. W razie braku zgody na wykorzystywanie plików „cookies”, Użytkownik może poinformować o tym Spółkę kierując oświadczenie o braku zgody na wykorzystywanie mechanizmu plików „cookies” na adres e-mail: biuro@shelmo.pl

§5
Zasady korzystanie ze Strony Internetowej

 1. Do korzystania ze Strony internetowej nie jest wymagane zakładanie konta przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, nadto z poszanowaniem dóbr osobistych a także z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie Regulaminu na Stronie internetowej Spółki.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Prawem właściwym do uregulowania wszelkich sporów jest prawo polskie.